Rozvoj vidieka

Názov partnera – skratka
Technická univerzita v Košiciach – TUKE

Pilot - koncept a prístup

Znalostné sieťovanie sa stáva významnou manažérskou úlohou. Jeho úlohou je zdieľanie znalostí a skúseností expertov - jednotlivcov ako základ pre generovanie v praxi využiteľných inovácií, a umožnujúceho organizáciám dosahovať neustále zlepšovanie. Tento proces dokáže vytvárať skutočnú konkurenčnú výhodu a môže byť využitý všetkými jeho účastníkmi.

Pripravenosť odborníkov zdieľať ich znalostí nie je samozrejmosťou. Organizácie z vidieckych oblastí si tak musia osvojiť efektívne sieťovanie znalostí založené na dobrovoľnosti a dôvere medzi expertmi, tak medzi inštitúciami, ale aj v ich vnútri. Kľúčovým pre dosiahnutie efektívneho a úspešného sieťovania je spôsob, akým sú znalostí poskytované, vymieňané a prenášané medzi jednotlivými aktormi. Sieťovanie by malo byť benefitom aj pre politické zastúpenie na regionálnej a obecnej úrovni, ktorým tak bude umožnená spolupráca na spoločnom cieli – boju proti “chudobe” vidieckých oblastí cez zdieľanie skúseností a najlepších praktík a ich osvojovanie si rôznymi cieľovými skupinami na vidieku. Jedným z hlavných súčasných problémov slovenského vidieka, z dôvodu ekonomickej a spoločenskej tranformácie krajiny nepriaznivo podporené ekonomickou krízou, sú nedostatočné zdroje pre krytie základných verejných potrieb. Vidiecke oblasti tak strácajú možnosť rozvoja nielen kvôli úbytku financií, ale strácajú aj daňové príjmy kvôli odchodu ich obyvateľov do prosperujúcich oblastí, najmä miest. S týmto odchodom je spojený aj úbytok zdroja kreativity pre rozvoj komunít a následne vidieckych oblastí. Východiskom z tejto situácie je objavenie skrytých zdrojov vo vnútorných procesoch obcí. Jedným z identifikovaných skrytých zdrojov vnútorných procesov obcí je ich výdavkový manažment, keďže v obciach je využívanie moderných obstarávacích procesov zatiaľ veľmi zriedkavé. Pre riešenie tohto problému bude v rámci pilotu vytvorený inteligentný nákupný systém pre potreby verejného obstarávania umožňujúci tok znalostí medzi verejnými nákupcami, ale najmä vytváranie inovácií a zdokonaľovanie obstarávacích procesov v obciach konceptom Living Lab.

Pilotné aktivity

Základom nákupnej platformy na báze Living Lab je koncept umožňujúci rozličným aplikáciám (komunikačným a obstarávacím) spolupracovať. 

Nákupná platforma obsahuje 3 hlavné prvky:

 • komunikačná časť (manažment ideí, zdieľanie znalostí)
 • základné nákupné služby
 • externé nákupné aplikácie

1. Komunikačná platforma – prostredníctvom časti - manažment ideí je možné diskutovať zdieľať nápady a návrhy v rámci vopred definovaných komunít alebo s verejnosťou. Táto časť predstavuje srdce celého tzv. “laboratória” keďže poskytuje priestor pre spoluprácu a komunikáciu medzi jednotlivými “obyvateľmi” daného prostredia. Keďže platforma je zameraná na obstarávanie jej hlavné časti zahŕňajú najmä túto oblasť, avšak nie je nimi limitovaná. Táto časť je teda základným kameňom pre vytváranie kolektívnych vedomostí a tzv. osvedčených postupov vo verejnom obstarávaní, ale taktiež pre tvorbu inovácií v obstarávacích procesoch (sociálne a technické), všetko je pritom zdieľané medzi rôznymi zúčastnenými stranami. Komunikačná platforma pomôže zodpovedať nasledujúce otázky a témy:

 • Otázky týkajúce sa právnych predpisov obstarávania - často sa meniaca legislatíva spôsobuje problémy taktiež profesionálnym nákupcov, nieto malým obciam, ktoré nemajú rozpočet na zaplatenie takýchto nákupcov na každý jeden nákup. V takýchto prípadoch jednoduchá otázka a odpoveď na ňu im môže výrazne pomôcť.
 • Otázky týkajúce sa procesu obstarávania - obce potrebujú obstarať rozličné druhy produktov/služieb v priebehu roka a preto nemusia byť vždy tak dobre oboznámené s konkrétnymi produktmi/službami v porovnaní s predávajúcimi. Táto situácia stavia nákupcov do slabšej pozície počas vyjednávania a má za následok nižšie úspory. Avšak, moderné sourcingové metódy a stratégie (napr. elektronické tendre, elektronické reverzné aukcie, multikriteriálne aukcie, atď.) napomáhajú vyvážiť vzťah medzi nákupcami a predávajúcimi.
 • Zdieľanie osvedčených postupov – obce, ktoré prešli úspešným obstarávacím procesom sa môžu chcieť podeliť o svoje skúsenosti. Motiváciou pre nich môže byť nadobudnutie reputácia a renomé alebo len jednoducho filantropia.
 • Technické otázky týkajúce sa zabudovaných aplikácií a samotnej platformy - ak sa objaví akákoľvek nejasnosť alebo technická porucha, používatelia majú možnosť napísať svoju otázku a získať podporu. 

2. Základné nákupné služby - Tieto služby sú súčasťou platformy (napr. manažment nákupných prípadov, katalóg dodávateľov, rýchle správy). Predpokladá sa, že tieto služby budú aj poskytovať aj schopné načítať údaje z aplikácií tretích strán. 

3. Externé nákupné aplikácie – Táto časť platformy predstavuje nákupné jadro pozostávajúce z rozličných nákupných aplikácií (e-tender, e-aukcia, analýza dát, atď.), pričom tieto aplikácie nemusia byť financované len z verejných zdrojov (napr. vyvinutých v rámci projektu CentraLab alebo iných projektov), ale aj komerčných aplikácií a financovaných zo zdrojov súkromných spoločností. Táto platforma je navrhnutá tak, aby bola schopná prepojiť veľké množstvo rôznych aplikácií z rôznych zdrojov čo poskytuje priestor pre ďalšie inovácie - v podobe inovatívnych nákupných aplikácií - do reálneho života.

 

Charakteristika platformy:

 • CRM, sociálne siete – budujeme sieť, ktorá spája dohromady rozličných účastníkov (obce, poskytovateľov IKT, výskumné organizácie a zákonodarcov) a v ktorej sú všetkým poskytnuté rozličné sociálne funkcie.
 • e-learningové systémy – najmä zdieľanie vedomostí je formou e-learningu. Vedomosť, ktorá vznikne v časti manažment ideí je automaticky formovaná samotnými používateľmi prostredníctvom sady zabudovaných funkcií a poskytnutá späť používateľom.
 • Mobilný telefón/tablet - knižnica Bootstrap je založená na prístupe responzívneho web dizajnu (RWD) zameraného na prispôsobenie webových aplikácií naprieč širokou škálou zariadení (od mobilných telefónov až širokouhlé obrazovky), tak aby poskytoval optimálny zážitok zo sledovania.
 • API (Application Programming Interface) – určuje ako rôzne komponenty (zabudované služby a aplikácie tretích strán) budú na seba vzájomne pôsobiť. Výhodou takéhoto prístupu je nielen to, že aplikácie tretích strán majú možnosť prístupu k dátam, ale aj realizácia doplnkových aplikácií v budúcnosti je dosť zreteľná a intuitívna.
 • REST (REpresentational State Transfer).
 • JSON (JavaScript Object Notation) slúži na ukladanie a prenos dát po sieti.
 • OAuth2 slúži na účely poskytovania prístupu k databáze pre tretie strany.
 • RethinkDB


Viac informácií nájdete na: http://www.smart-pcp.eu/

Zodpovedné osoby za pilotnú aktivitu projektu CentraLab – Rozvoj vidieka:

Frantisek Janke
Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebuješ mať nainštalovaný JavaScript. Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebuješ mať nainštalovaný JavaScript.