Média a kreativita

Názov partnera – Skratka
CyberForum e.V. – CF

Pilot prístup a koncept

CyberForum je zodpovedné za pilotný projekt v oblasti "Médiá a kreativita". S intenzívnou pomocou zúčastnených strán bol vypracovaný koncept pre "Testovacie Laboratórium pre inovácie a využiteľnosť " (OpenInUse-Lab) . OpenInUse-Lab je Living Lab pre testovanie nových webových stránok, webových aplikácií a mobilných aplikácií v používateľsky orientovanej forme. To zahŕňa podporu otvorených inovačných procesov a umožňuje používateľom aktívne zvýšiť silu výrobku spätnou väzbou a jej ohodnotením.

Testovanie použiteľnosti a otvorené inovačné procesy slúžia spoločnostiam k rozvoju ich vlastných produktov spoločne s používateľmi začlenením ich nápadov počas vývoja. Obidva procesy sú vo vzájomnej interakcii a umožňujú dať komplexnú spätnú väzbu o použiteľnosti softvéru.

Avšak testovanie použiteľnosti a otvorených inovačných procesov len ťažko zaváži v stredne veľkých podnikoch a to aj napriek tomu, že využívanie nových technológií a zariadení tlačí aj na neustály vývoj softvéru (Fraunhofer IAO: Použiteľnosť vo Mittelstand verankern, 2013). Metódy použiteľnosti inžinierstva (angl. usability engineering, UE), navrhované výskumom, sú len zriedka, ak vôbec prijaté. Túto skutočnosť možno vysvetliť predovšetkým vysokými nákladmi na testovanie použiteľnosti: odborníci UE môžu hodnotiť produkty rozumne len vtedy, ak majú významné odborné skúsenosti v oblasti použitia výrobkov. To buď zvýši cenu odborníkov UE alebo skončí v pozorovaní, ktoré sa zameriava iba na používateľské rozhranie. Navyše, tieto laboratóriá sú veľmi drahé a zvyčajne cenovo nedostupné pre malé a stredné podniky, a to najmä v prípade, že sa vyžaduje iteračné testovanie. Preto sa opatrenia musia vypracovať v rámci pilotného projektu silne adresujúc otázky prístupnosti a otvorené inovácie pre malé a stredné podniky. Navrhovaný prístup sľubuje ponúknuť testovanie prístupnosti ako službu s významnými nákladovými výhodami. Týmto spôsobom sú najmä malé a stredné podniky schopné poskytnúť nízko nákladové testy použiteľnosti a ich produkty môžu byť rýchlejšie pripravené na predaj. Na jednej strane to bude posilňovať národnú a medzinárodnú konkurencieschopnosť podnikov a na druhej strane bude posilnená zákaznícka akceptácia testovaných výrobkov.

Organizácia pilotných aktivít

Vlastný pilotný projekt bol vytvorený v rámci procesu otvorenej inovácie: myšlienka samoučiaceho softvéru testovania použiteľnosti bola zverejnená na portáli, kde odborníci na danú oblasť a (potenciálni) používatelia boli schopní diskutovať a hodnotiť prístup rovnako ako spätnú väzbu. Navyše sa konalo mnoho pracovných stretnutí so zúčastnenými stranami pilotného projektu s cieľom zlepšiť koncepciu a vypracovať technickú štruktúru projektu. Tím CyberForum tiež podporil a zúčastnil sa niekoľkokrát Svetového dňa použiteľnosti UX-dňa v Mannheime (Nemecko), aby bolo možné diskutovať s odborníkmi v oblasti použiteľnosti osobne a tým získať aj cennejšie vstupy pre projekt. Vďaka tomu sa podarilo dosiahnuť maximálny potenciál samoučiaceho softvéru testovania použiteľnosti za pomoci procesu otvorenej inovácie.

Prístup

V prvom kroku testovanie softvéru použiteľnosti bude vyvinuté ako " Software-as-a-Service " riešenie. To umožní odborníkom na použiteľnosť, vývojárom, výskumníkom a koncovým používateľom poskytnúť spätnú väzbu o použiteľnosti softvéru , platforiem, (mobilných) aplikácií, webových stránok alebo podobných produktov. Tento softvér musí byť schopný sa učiť prostredníctvom spätnej väzby od odborníkov.

Tento softvér bude umožňovať integrovať spätnú väzbu od používateľov na jednotlivé produkty a hodnotiť túto spätnú väzbu a nápady. To umožní „Open Innovation“ procesy, ktoré povedú k vyššiemu dopytu po výrobkoch.

V druhom kroku bude softvér prijatý spôsobom, že bude schopný dať sám automaticky spätnú väzbu na využiteľnosť a možné vylepšenia produktov - na základe poučení a zistení z kroku 1. Vzhľadom k tomu, že Living Lab je ekosystém pre experimentovanie a spoluvytváranie s reálnymi používateľmi v skutočnom reálnom prostredí, pilotný projekt sám o sebe môže byť vnímaný ako Online Living Lab. Koncoví používatelia tu spolu s výskumníkmi, firmami a verejnými inštitúciami budú spoločne skúmať, navrhovať a overovať nové a inovatívne produkty, služby, riešenia a biznis modely.

Všetky služby budú - v priebehu testovacej fázy – budú k dispozícii pre všetkých účastníkov SmarterCity Karlsruhe vrátane občanov. V nasledujúcom konečnej fáze sa pilotný projekt stane "nadnárodným". Bude preložený do Angličtiny a bude k dispozícii všetkým partnerom projektu CentraLab - prístupný prostredníctvom on-line platformy. Títo partneri budú môcť ponúkať všetky dostupné služby pre svojich členov, v tomto smere bude mnoho spoločností môcť ťažiť z plánovaných výstupov tohto pilotného projektu CentraLab-u.

Aktivity pre budúcnosť

Ako prvý krok k rozvoju testovania použiteľnosti a Open Innovation softvéru musia zúčastnené strany požiadať o financovanie. Technické aj finančné riziko plánovaného rozvoja je pre všetky zúčastnené strany príliš vysoké.

Zúčastnené strany majú v úmysle vybudovať kompetenčné centrum použiteľnosti v spoločnom partnerstve akonáhle bude softvér zavedený a pripravený na použitie. Zahrnutí odborníci na použiteľnosť prispejú svoju právomocou, s ohľadom na Open Innovation procesy. Služby ponúkané v kompetenčnom centre by mohli zahŕňať požiadavku na analýzy týkajúce sa využiteľnosti IT produktov, obstarávanie odborníkov na použiteľnosť na špeciálnych témach a organizáciu rôznych druhov udalostí so zameraním na tému špecifických skúseností a výmenu informácií (semináre, diskusie za okrúhlym stolom, konferencie ... ).

Viac informácií nájdete na: http://usebox.eu/

Zodpovedné osoby za pilotnú aktivitu projektu CentraLab - Média a kreativita:

Tamara Högler
Ilona Daum