Piloty


Pilot Living Labs

Najsilnejším nadnárodným prvkom CentraLab projektu je návrh nadnárodných pilotných projektov/aktivít. Každý projektový partner hostí pilotný projekt v určitej oblasti pričom sa podieľa aj na 2 ďalších pilotných aktivitách. Každý partner, ktorý hostí pilotnú aktivitu má teda taktiež 2 ďalších partnerov zúčastňujúcich jeho pilota. Dohromady sa uskutoční 10 pilotných aktivít desiatimi partnermi z 8 krajín.
V projekte CentraLab, je tento prístup zabezpečený pomocou prístupu riadenia “zdola nahor”, počnúc tvorbou inovačných partnerstiev pilotu až k dosiahnutiu modelu otvorenej a flexibilnej siete s medzinárodnou dimenziou. To prináša významné multiplikačné účinky na inovačnú dynamiku všetkých kľúčových politických oblastí, ako je priemysel, poľnohospodárstvo, životné prostredie, doprava a pod..


Pilot siete Living Labs:

Jeden z najlepších prístupov pilotu Living Labs je znázornený na vyššie uvedenom obrázku.
Veľkou výhodou tohto prístupu je to, že nie je centrálne manažovaný ani riadený, tak môže byť pri vzniku viacerých Living Lab a modeloch rastu už existujúcich, čo však z pohľadu cezhraničnej spolupráce nebráni prílevu a zdieľaní aktív resp. zúčastnených strán (lokálne komunity, infraštruktúry v oblasti IKT, metodológie).  
Pridaná hodnota medzinárodného CentraLab z pohľadu vedy a výskumu v oblasti IKT je dvojaká. Po prvé, aplikačné oblasti so širším trhovým potenciálom, a to najmä v oblastiach, ako je riadenie životného prostredia, sú skúmané v ich prirodzenom nadnárodnom kontexte. Napokon model spoludizajnu, ktorý je srdcom konceptu Living Lab výrazne zvýšuje účinnosť pri aplikácii pri rôznych kultúrnych, socio-ekonomických a normatívnych rozdieloch, ktoré sú charakteristické pre rôzne stredoeurópske regióny.

 

Priame odkazy na pilotných projektov:

Klimantické zmeny
Ekoturizmus
eHealth
Energetická
efektívnosť
Životné prostredie a vzdelávanie
Média
a kreativita
Siete Mikro-MSP
Mobilita
Rozvoj vidieka
Odpadové hospodárstvo