Kielce Technology Park

Kielce Technology Park (KTP) - PoŸsko

www.technopark.kielce.pl

Kielce Technology Park je organizácia aktívna v oblasti ekonomickej podpory pre osoby a firmy tvoriace inovácie a nové technológie. KTP predstavuje najmodernejšiu a komplexnú inštitucionálnu podobu regionálneho rozvoja zameraného na znalostnú ekonomiku. KTP pomáha novovytvoreným a inovatívnym spoloènostiam dosiahnu zrelos a schopnos nezávislého fungovania na trhu. Infraštruktúra Kielce Technology Park zahàòa dve zóny: Technologický inkubátor - urèený pre zaèínajúce podniky a Technologického centrum s výrobnými halami, kancelárskymi, laboratórnymi budovami a pozemkami pripravenými pre ïalšie developerské aktivity.
KTP je kŸúèový hráè pri budovaní Regionálnej inovaènej stratégie a iniciátor dohody o vytvorení Lab-design klastra v regióne.