E-Institute

E-Institute (EZVD) - Slovinsko

www.ezavod.si

Činnosť E-Inštitútu je zameraná na podporu trvalo udržateľného rozvoja a implementáciu vedecko-výskumných a inovačných projektov z oblasti ekológie, energetiky, ekonomiky, e-biznisu s podporou fondov EÚ. E-Inštitút pôsobí taktiež ako Living Lab (v sieti ENoLL), so zameraním hlavne na efektívne využívanie elektrickej energie a rozvoj inovácií vyvolaných koncovým zákazníkom. Living Lab E-Inštitútu má dlhodobé, strategické smerovanie k podpore udržateľnej energetickej účinnosti a obnoviteľnej energie, k rozvoju inovačných služieb, informačných a komunikačných technológií, ktoré podporujú nové formy spolupráce. E-Inštitút pracuje ako organizácia podporujúca sociálno-technické zmeny v oblasti energetickej účinnosti a nakladania s odpadmi, taktiež ako podporovateľ aktivít v oblasti re-definovania a zmien pri aktivitách v oblasti energetickej účinnosti.