E-Institute

E-Institute (EZVD) - Slovinsko

www.ezavod.si

Činnosť E-Inštitútu je zameraná na podporu trvalo udržateľného rozvoja a implementáciu vedecko-výskumných a inovačných projektov z oblasti ekológie, energetiky, ekonomiky, e-biznisu s podporou fondov EÚ. E-Inštitút pôsobí taktiež ako Living Lab (v sieti ENoLL), so zameraním hlavne na efektívne využívanie elektrickej energie a rozvoj inovácií vyvolaných koncovým zákazníkom. Living Lab E-Inštitútu má dlhodobé, strategické smerovanie k podpore udržateľnej energetickej účinnosti a obnoviteľnej energie, k rozvoju inovačných služieb, informačných a komunikačných technológií, ktoré podporujú nové formy spolupráce. E-Inštitút pracuje ako organizácia podporujúca sociálno-technické zmeny v oblasti energetickej účinnosti a nakladania s odpadmi, taktiež ako podporovateľ aktivít v oblasti re-definovania a zmien pri aktivitách v oblasti energetickej účinnosti.

Corvinno Technology Transfer Centre

Corvinno Technology Transfer Centre (CTTC) - Maďarsko

www.corvinno.hu

CorvinnoTechnology Transfer Center je nezisková spoločnosť, ktorá vznikla ako „spinoff“ firma University Corvinus v Budapešti. Firma vznikla, keď sa skupina erudovaných ľudí rozhodla vytvoriť organizáciu, ktorá sa bude zameriavať na využívanie nadobudnutých vedomostí a skúseností. Zainteresovaní ľudia preukázali svoje schopnosti a efektivitu pri riadení organizácie spojením verejného ako aj súkromného sektora. Spoločným rysom Corvinno tímu je fakt, že má unikátnu kombináciu zamerania sa na inovácie, manažment a technické znalosti a predovšetkým spoločné zdieľanie rovnakých odborných, ale aj etických hodnôt. V súlade so životným cyklom inovácií je Corvinno lídrom vo výskumných projektoch z oblasti IKT, v transfere ich výsledkov prostredníctvom publikácií, konferencií a školení, pričom zároveň ponúka poradenstvo a riešenia pre svojich klientov.

Cyber Forum

Cyber Forum (CF) - Nemecko

www.cyberforum.de

Cyber Forum je jednou z najväčších a najrýchlejšie rastúcich IT sietí v Nemecku a súčasťou najväčšieho softvérového klastra v Európe. Nezisková asociácia bola založená v roku 1997 a pôsobí ako organizácia zabezpečujúca podporu pre „startup“ a mladých podnikateľov v regióne Karlsruhe. Počet zainteresovaných subjektov presahuje 900, vrátane orgánov štátnej správy, regionálnych orgánov verejnej správy, malých a stredných podnikov a veľkých podnikov. Podľa European Cluster Observatory je oblasť Karlsruhe jedným z najvýznamnejších európskych klastrov v oblasti informačných a komunikačných technológií. Špičkové projekty prispeli k regionálnemu rozvoju technológií, ktoré budú formovať budúcnosť internetu a mobilných služieb. Ako nositeľ a tvorca nových trendov je klaster schopný dosahovať vynikajúce výsledky a udržiavať si vedúce postavenie v danej oblasti.

Czech Centre for Science and Society

Czech Centre for Science and Society (CCSS) - Česká republika

www.ccss.czCzech Center for Science and Society (CCSS) je združením high-tech MSP, verejnej správy a výskumných organizácií. Je to nezávislá, nezisková mimovládna organizácia. CCSS je typ virtuálneho centra excelentnosti s dôrazom na implementáciu nových komunikačných a navigačných technológií, ktoré majú potenciál pre udržateľný rozvoj. Zameriava sa na medzinárodné aktivity v oblasti medzinárodných výskumných projektov a využitie moderných technológií. CCSS podporuje spoluprácu sietí podnikov (vrátane Living Labs) so zameraním sa na malé a stredné podniky v rámci regionálnych ekonomík. CCSS je aktívna v oblasti poľnohospodárstva, priemyslu, školstva a služieb. Prioritou činnosti CCSS je ochrana životného prostredia a krízový manažment. CCSS sa podieľa na organizácii niekoľkých medzinárodných konferencií, ako je GI2011-X-border-SDI/GDI-Symposium, alebo European Federation for Information Technology in Agriculture, Food and the Environment / World Congress on Computers in Agriculture.

Kielce Technology Park

Kielce Technology Park (KTP) - PoŸsko

www.technopark.kielce.pl

Kielce Technology Park je organizácia aktívna v oblasti ekonomickej podpory pre osoby a firmy tvoriace inovácie a nové technológie. KTP predstavuje najmodernejšiu a komplexnú inštitucionálnu podobu regionálneho rozvoja zameraného na znalostnú ekonomiku. KTP pomáha novovytvoreným a inovatívnym spoloènostiam dosiahnu zrelos a schopnos nezávislého fungovania na trhu. Infraštruktúra Kielce Technology Park zahàòa dve zóny: Technologický inkubátor - urèený pre zaèínajúce podniky a Technologického centrum s výrobnými halami, kancelárskymi, laboratórnymi budovami a pozemkami pripravenými pre ïalšie developerské aktivity.
KTP je kŸúèový hráè pri budovaní Regionálnej inovaènej stratégie a iniciátor dohody o vytvorení Lab-design klastra v regióne.

Informatica Trentina SpA

Informatica Trentina SpA (INTN) - Taliansko

www.infotn.it


Iniciatíva TasLab je koordinovaná spoločnosťou Informatica Trentina, ktorá je plne vo vlastníctve autonómnej provincie Trento. Informatica Trentina reprezentuje a koordinuje Trentino výskumné centrum v oblasti IKT, rôzne organizácie koncových užívateľov ako aj množstvo lokálnych podnikov.Všetky vyššie uvedené organizácie majú podpísané dohody o spolupráci s Informatica Trentina.
Taktiež sa očakáva, že sa k tejto iniciatíve, za účelom dosiahnutia rastu a prosperity, pripoja ďalšie spoločnosti. Plné regionálne pokrytie TasLab je doplnené o aktívnu úlohu, ktorú miestna správa a Informatica Trentina zohrávajú v národných inovačných projektoch, a vo veľkom počte európskych projektov (z ktorých sa mnohé zameriavajú nazapojenie koncového užívateľa do procesu tvorby a vývoja produktov). Iniciatíva TasLab nadviazala kontakty s mnohými existujúcich Living Labmi (Slovinsko, Írsko, ESA vo Frascati, a tiež Living Lab prof. Inchingola v Terste) a Trentino sa tiež stalo členom Living Lab iniciatívy Central Europe.

Región Piedmont

Región Piedmont (PDMT) - Taliansko

www.regione.piemonte.it

Región Piedmont je lokálnou autoritou. Jej riaditeľstvo pre inovácie, výskum a Univerzita je jednou z jej 17 útvarov. Región, ktorý sa nachádza v severozápadnom Taliansku, má viac ako 4 milióny obyvateľov a jeho HDP dosiahol v roku 2009 hodnotu 124 mil. Eur. V regióne sú situované výskumné a edukačné zariadenia, a kompetenčné centrá medzinárodného významu: 4 Univerzity, viac ako 220 verejných a súkromných výskumných centier, 380 laboratórií, 6 technologických a výskumných parkov, 12 inovačných centier a inkubátorov.
Územie má silnú finančnú a výrobnú štruktúru a vytvára 8,1% národného bohatstva Talianska. Je to sídlo 468 000 spoločností (7,7% spoločností Talianska) a je známe ako sídlo talianskeho automobilového priemyslu – Turín je považovaný za domovské mesto spoločnosti Fiat - oblasť tiež hostí špičkové podniky aktívne v oblasti robotiky, IKT, energetiky a životného prostredia, leteckého a kozmického priemyslu, priemyselného dizajnu, logistiky, farmácie, zdravotníctva a poľnohospodárstva.

Technická Univerzita v Košiciach

Technická Univerzita v Košiciach (TUKE) - Slovensko

www.tuke.sk

Univerzita má deväť fakúlt a okolo 16 000 denných vysokoškolských študentov. Na univerzite pracuje takmer 900 pedagógov a približne rovnaký počet výskumných a administratívnych pracovníkov. Technická univerzita v Košiciach je hybnou silou inovácií a rozvoja informačných a komunikačných technológií v regióne. Medzi hlavné fakulty ktoré sa venujú inováciám a sieťovej ekonomike sú Ekonomická fakulta, Fakulta elektrotechniky a informatiky a BERG. Ich výskumné projekty (5,6,7 RP) sa zameriavajú na obchodné siete, socio-ekonomickú analýzu vplyvu informačných a komunikačných technológií, e podnikanie, budovanie dôvery v obchodných sieťach, znalostný manažment, webové technológie, logistiku, elektronickú verejnú správu, regionálny rozvoj, a pod.. Zamestnanci univerzity majú rozsiahle skúsenosti v oblasti participácie a riadenia medzinárodných projektov v spomínaných oblastiach. Z oblasti výskumných EÚ projektov môžeme vybrať projekty WEBOCRACY (Web supports to eDemocracy), PRISMA (Innovative models and assessments for eBusiness), BEEP (Best eEurope Practices), KNOWWEB (Web support of company knowledge management).

Univerzita v Maribore

Univerzita v Maribore (UNMB) - Slovinsko

www.fov.uni-mb.si

http://www.um.si/CGP/FOV/Documents/logo-um-fov-ang.png

Univerzita v Maribore reprezentuje jednu z hlavných inštitúcií, ktoré poskytujú vynikajúce podmienky pre regionálny rozvoj v Slovinsku a je tiež veľmi aktívna v rôznych typoch medzinárodnej spolupráce, napr. v Asociácii európskych univerzít a ALADIN - “ALpe-Adria INiciatíva”. Fakulta organizačných vied má viac ako 50 ročnú tradíciu v oblasti vzdelávania a dnes poskytuje programy informačných systémov, ľudských zdrojov a vzdelávacích systémov, a obchodných a pracovných systémov. Výskum na fakulte je organizovaný vo viacerých laboratóriách a v eCentre. eCentrum sa podieľa na výskumných projektoch, tvorbe prototypov, poradenstve, vzdelávaní a na odbornej príprave na národnej aj medzinárodnej úrovni. Činnosť centra bola organizovaná a je riadená podľa metodiky Living Lab, so silnou podporou podnikateľov a vládnych organizácií, koncových užívateľov, IT poskytovateľov a vysokých škôl. Výsledný eLiving Lab je zakladajúcim členom ENOLL v Slovinsku.

Univerzita vo Vorarlbergu

Univerzita vo Vorarlbergu (FHV) - Rakúsko

www.fhv.at

Univerzita aplikovaných vied Vorarlberg má preukázateľné celosvetové skúsenosti v oblasti vytvárania riešení s viac ako 100 firmami a organizáciami a zároveň skúsenosti v oblasti získavania grantov a financovania. FHV spolupracuje s priemyslom v oblasti výskumu pre zvýšenie konkurencieschopnosti s cieľom priniesť inovatívne riešenia v oblasti aplikovaného výskumu. Ako univerzita aplikovaných vied je inštitúcia zameraná na spoluprácu s podnikateľmi a priemyslom v oblasti výskumu a testovania v laboratórnych podmienkach ako aj v kontexte reálneho obchodu. V spoločných podnikoch s podnikateľskou sférou a priemyslom univerzita smeruje svoje zdroje do troch strategických oblastí: mikro technológie, užívateľsky zamerané technológie, produktový a procesný inžiniering. Univerzita poskytuje riešenia pre malé a stredne veľké podniky v Nemecku, ako aj pre celosvetovo známe firmy.