Prístup Living Lab

Living Lab je ekosystém pre experimentovanie a spoločný vývoj s reálnymi užívateľmi v reálnych podmienkach, kde koncoví užívatelia spolu s výskumníkmi, firmami a verejnými inštitúciami spoločne skúmajú, navrhujú a overujú nové a inovatívne produkty, služby, riešenia a obchodné modely.

 

Livng Labs, ako prístup vyvíjajúci nové produkty a služby podporovaný informačnými a komunikačnými  technológiami (IKT) v spolupráci s koncovými užívateľmi, je na čele inovačného trendu, čo je podporené slovami Rady pre konkurencieschopnosť EÚ, ktorá „uznáva, že je dôležité podporovať všetky formy inovácií - tak technologické, ako aj netechnologické - najmä tie, ktoré prinášajú inovácie bližšie k potrebám trhu a lepšie reagujú na potreby užívateľov.“ Vzhľadom k tomu, že Living Lab model prenáša infraštruktúru IKT prameniacu z výskumu a vývoja do reálneho života (ako sú napr. vidiecke alebo rezidenčné oblasti), pridaná hodnota IKT produktov a služieb sa v zainteresovaných oblastiach a pre zainteresovaných ľudí sa stáva nástrojom pre zvyšovanie životnej úrovne a zlepšuje kvalitu života. Okrem toho, priebežná "dopyto – orientovaná" inovačná stratégia CentraLab podporuje väčšiu súdržnosť politík so širšími cieľmi regionálneho rozvoja a výrazne podporuje nadnárodnú spoluprácu v oblastiach spoločného záujmu.