O projekte

  
 • Program: Stredná Európa - Cieľ Európskej Teritoriálnej Spolupráce
 • Trvanie: 1.5.2011 – 30.4.2014
 • Vedúci partner: E-zavod (SI)
 • Projektové konzorcium: 10 projektových partnerov z 8 krjín EÚ
 • Hlavné aktivity: 10 rôznych cezhraničných pilotných projektov

 

 

CentraLab transformuje prístup a metodológiu medzinárodného projektu MedLab programu MED (Mediterranean program) tak, aby uspokojil potreby a ciele regiónov Strednej Európy pomocou ambicióznej výmeny vzorových praktík medzi dvoma periférnymi oblasťami Európskej Teritoriálnej  Spolupráce. Pritom si projekt kladie za cieľ premeniť strednú Európu na rozsiahle laboratórium pre inovácie a konkurencieschopnosť, v rámci sociálnej, organizačnej, ako aj technologickej dimenzie. CentraLab si preto kladie za cieľ objasniť konkurenčnú výhodu nového modelu inovácií, ktorá vyplýva zo stredoeurópskeho spoločného kultúrneho dedičstva s cieľom posilniť územnú súdržnosť, podporiť vnútornú integráciu a zlepšiť konkurencieschopnosť prostredníctvom vzájomného učenie sa a budovania partnerstiev.  

CentraLab, podobne ako Medlab, je založený na sľubnom prístupe, ktorý bol vyvinutý v oblasti IKT pod názvom "Living Lab". V tomto modeli, výskum a technologický rozvoj prináša infraštruktúru do reálneho života tak, aby bol dosiahnutý spoločný vývoj v spolupráci s koncovými užívateľmi. Táto metóda zabezpečuje väčší význam a rýchlejší prenos výsledkov výskumu a vývoja na trh, o čom svedčí aj 212 Living Labs v sieti ENoLL (www.openlivinglabs.eu). Špecifickým cieľom CentraLab je aplikovať prístup Living Lab v širokom spektre politických oblastí súvisiacich so stredoeurópskym regionálnym rozvojom, a vytvoriť viac úrovňovú sieť riadenia pre medzinárodný Stredoeurópsky Living Lab. To taktiež prispieva k "posilneniu rámcových podmienok pre inovácie" (oblasť P 1.1), a to najmä v organizačných a politických dimenziách novej metodologickej výskumnej infraštruktúry.

Medzi hlavné činnosti práce na CentraLab projekte v horizonte 36 mesiacov patrí:
 • Preskúmanie existujúceho potenciálu pre aplikáciu prístupu CentraLab (inovačné politiky, prebiehajúci výskum a vývoj, iniciatívy rozvoja), vytvorenie nového politického rámca ktorý, v rámci znalostnej ekonomiky, v rôznych oblastiach podporí regionálne rozvojové iniciatívy;
 • Koordinácia súboru nadnárodných pilotných projektov, ktoré vytvoria partnerstvá; špecifikácia IKT platforiem a služieb a vytvorenie inovatívnych prístupov pre spoločne zdieľané oblasti týkajúce sa:
  • Ekoturizmu,
  • Energií,
  • Siete malých a stredných podnikov,
  • Médií a Kreativity,
  • Mobility,
  • Životného prostredia a Vzdelávania,
  • Klimatických zmie,
  • Odpadového hospodárstva,
  • Rozvoja vidieka,  
  • eHealth; 
 • Vytvorenie pracovného balíka zameraného na strategické riadenie a spravovanie, ktorý definnuje rámec pre vytvorenie viacúrovňových MoU (Memorandum o porozumení) so stredoeurópskym charakterom pre dlhodobé spravovanie siete CentraLab.
 
Hlavné strategické výsledky projektu spadajú do troch kategórií:
 • plán výskumu  a vývoja, ktorý prostredníctvom Living Lab prístupu identifikuje požiadavky na inovatívne IKT služby;
 • formulácia dopadov na politiky, ktoré vyplynú z konkrétnych skúseností mixu výskumu a vývoja a lokálnych iniciátív;
 • a tvorbu modelov pre riadenie, ktoré vzniknú z MoU pri pilotných aktivitách a ich integrácia do rozsiahleho Stredoeurópskeho Living Labu.
Interaktívne internetové stránky, súbor dokumentov zo stretnutí spolu s agresívnou mediálnou stratégiou a rozsiahlym kalendárom udalostí maximalizú dopad CentraLab na občanov, súkromné podniky a orgány verejnej správy a zároveň poslúžia na začlenenie zainteresovaných do tvorby procesov Living Lab v celej strednej Európe.