CentraLab

  
 • Program: Europa Środkowa – Europejska Współpraca Terytorialna
 • Czas trwania: 1.05.2011 – 30.04.2014
 • Partner wiodący: E-zavod (SI)
 • Konsorcjum Projektu: 10 partnerów Projektu z ośmiu krajów UE
 • Główne działanie: 10 transgranicznych projektów pilotażowych

 

 

CentraLab wykorzystuje koncepcję i metodologię projektu MedLab programu TN MED, aby spełniać potrzeby i realizować cele regionów środkowoeuropejskich, w formie ambitnej wymiany najlepszych praktyk pomiędzy dwoma z peryferyjnych stref  Europejskiej Współpracy Terytorialnej. Zadaniem tego działania jest przekształcenie Europy Środkowej w laboratorium innowacji o szerokim zasięgu, w wymiarze społecznym i organizacyjnym, a także technologicznym. W związku z tym CentraLab ma na celu przedstawienie konkurencyjnej przewagi nowego modelu innowacji, który sięga głęboko do kulturalnego dziedzictwa, aby wzmacniać spójność terytorialną, promować wewnętrzna integrację oraz zwiększać konkurencyjność poprzez wzajemną naukę i budowanie partnerstwa.

CentraLab, podobnie jak MedLab, bazuje na obiecującym pomyśle powstałym w branży teleinformatycznej pod nazwą „Living Lab” („Żywe laboratorium”). W tym modelu technologii B+R  CentraLab przenosi infrastrukturę na płaszczyznę życia codziennego, aby umożliwić proces „współprojektowania” z użytkownikami końcowymi. Metoda ta gwarantuje większą istotność i szybsze wprowadzenie wyników B+R na rynek, jak wykazało 212 „żywych laboratoriów” w sieci ENoLL (www.openlivinglabs.eu). Konkretnym celem CentraLab jest zastosowanie koncepcji Living Lab transwersalnie, w szerokim zakresie polityki, istotnym dla rozwoju regionalnego Europy Środkowej, budując wielopoziomowa sieć zarządzania międzynarodowym Living Lab Europy Środkowej. Przyczynia się to do „udoskonalenia warunków ramowych dla innowacji” (Zakres P 1.1), szczególnie w wymiarze organizacyjnym i politycznym nowej infrastruktury badań metodologicznych.

Główne czynności w 36-miesięcznym harmonogramie pracy CentraLab obejmują:
 • Ankietę na temat aktualnych możliwości zastosowania koncepcji CentraLab (polityki innowacji, bieżącego B+R oraz inicjatyw rozwoju), opracowanie nowych ram politycznych zwiększających udział gospodarki opartej na wiedzy w regionalnych inicjatywach rozwoju w zakresie branżowym;
 • Skoordynowaną grupę międzynarodowych projektów pilotażowych, określenie platform i usług teleinformatycznych oraz wspólne zaprojektowanie innowacyjnych koncepcji dla dziesięciu kwestii wspólnych:
  • Ekoturystyka,
  • Energia,
  • Sieci Mikro, Małych i Średnich Przedsiębiorstw,
  • Media i Kreatywność,
  • Mobilność,
  • Środowisko i Edukacja,
  • Zmiany Klimatu,
  • Zarządzanie Odpadami,
  • Rozwój Wsi, 
  • Zdrowie;
 • Pakiet prac związanych z zarządzaniem strategicznym, określający ramy wielopoziomowych Memorandów Zrozumienia, prowadzących do powstania środkowoeuropejskiej karty długoterminowego zarządzania siecią CentraLab.
 
Główne wyniki strategiczne projektu dzielą się na trzy kategorie:
 • mapa B+R identyfikująca wymagania dotyczące innowacyjnych usług teleinformatycznych, określonych poprzez Living Lab;
 • następstwa polityki rozwoju, wynikające z konkretnych doświadczeń łączenia B+R z lokalnymi inicjatywami rozwoju;
 • modele zarządzania wynikające z konstruowania MoUs projektów pilotażowych i ich włączania w środkowoeuropejskie Living Lab.

Interaktywna strona internetowa oraz komplet szczegółowych dokumentów instruktażowych na temat polityk rozwojowych, wraz z agresywną strategią medialną i bogatym kalendarzem wydarzeń maksymalizują wpływ CentraLab na obywateli, prywatne przedsiębiorstwa oraz władze publiczne, zaangażowane w proces współprojektowania Living Lab w całej Europie Środkowej.